Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

HOCA AHMET YESEVİ

ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından koordine edilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme usul ve esasları ile bu programlarla ilgisi bulunan Üniversitenin birimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğünün 5, 8, 10, 15, 16, 19, 20 ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) DGS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını,

c) GMAT: Graduate Management Admission Test isimli sınavı,

d) GRE: Graduate Record Examination isimli sınavı,

e) Merkez / TÜRTEP: Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

f) Mütevelli Heyeti: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektör Vekili: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Birinci Yardımcısını,

i) Senato: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Senatosunu,

j) Tam Zamanlı Öğrenci: Ön lisans ve lisansta en az 15, yüksek lisansta en az 9 kredilik ders alan öğrencileri,

k) Üniversite: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini,

l) Yönetim Kurulu: Merkez / TÜRTEP Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları ve Kayıt İlkeleri

Eğitim-Öğretim Birimi

MADDE 5- (1) Uzaktan eğitimle verilecek olan derslerin eğitim yükü, “kredi-saat/yarıyıl” kısaca “kredi” diye adlandırılan eğitim birimleriyle ölçülür. Bir yarıyıl (15 hafta) boyunca her hafta düzenli olarak verilen bir saatlik (45-50 dakika) teorik ders, 1 kredi-saat/yarıyıl’lık bir eğitim birimine eşdeğerdir. Başka bir ifade ile bu dersin eğitim yükü “1 kredi”dir. Bir yarıyıl boyunca her hafta düzenli ve sürekli olarak yapılan 2 veya 3 saatlik uygulama, pratik veya laboratuvar çalışmalarının eğitim yükü ise “1 kredi” olarak kabul edilir. Eğitim ücretleri her yıl kredi bazında ve yıl bazında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Başvuru İçin Ön Şartlar

MADDE 6- (1) Türkiye’deki lise ve dengi okullardan mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, o yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yer alan ön lisans ve lisans programlarını tercih etmiş ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu programlara yerleştirilmiş olmak, ön lisans mezunlarının ise DGS Kılavuzundaki lisans programlarını tercih etmiş ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu programlara yerleştirilmiş olmak ön şarttır. Diğer kayıt koşulları o yılın Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ve DGS Kılavuzunda yer alır. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan öğrenciler, ön lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen kontenjan dâhilinde Sınavsız Geçiş yoluyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, lise diplomasını yurt dışından almış olan öğrencilerin, diplomasının Türkiye’deki lise diplomasına eşdeğer olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından veya yetkili kıldığı kurumlardan alacakları belgelerle kanıtlamaları gerekir.

(2) Kazakistan vatandaşı olan öğrenciler için Kazakistan’da uygulanmakta olan hükümler geçerlidir. Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri vatandaşı olmayan öğrenciler için kendi ülkesinin resmî kurumlarından alınan lise diploması ve tasdikli tercümesi başvuru için yeterlidir. Bu öğrencilerden lise denklik belgesi, Yüksek Öğretime Giriş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı puanı istenmez.

(3) Yüksek lisans programına başvurmak isteyen öğrencilerin en az dört yıllık lisans diplomasına sahip olması ve ilgili alandan ALES’ten en az 55 puan alması gerekir. ALES geçerlilik süresi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıldır. ALES puanı olmayanlar, uluslararası geçerliliğe sahip GMAT ve GRE puanı ile de başvuru yapabilirler. GMAT için eşdeğer taban puanı 450, GRE için eş değer taban puanı 610’dur. Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı istenmez. Dört yıllık lisans diplomasını yurt dışındaki yabancı üniversitelerden (uluslararası anlaşmalarla kurulmuş devlet üniversiteleri hariç) almış olanların diplomalarının denkliği, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış veya mezun oldukları üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekir.

(4) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden dört yıllık lisans diplomasını yurt dışındaki yabancı üniversitelerden (uluslararası anlaşmalarla kurulmuş devlet üniversiteleri hariç) almış olanların diplomalarının denkliği, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış veya mezun oldukları üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekir.

 

İlk Kayıt Kabul ve Kayıt Yenileme

MADDE 7- (1) TÜRTEP’te öğrenim ücretlidir. Her yıl, kredi ve yarıyıl bazında hangi programa ne kadar eğitim ücreti ödeneceği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bu Yönetmelikte ve verilecek ilanlarda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, ilan edilen süre içinde eğitim ücretini ödeyerek ve istenilen belgeleri vererek kesin kaydını yaptırabilir. Bir program için önceden belirlenen ve ilan edilen en az öğrenci sayısı dolmadığı takdirde o program açılmayabilir. Bu durumda adayın yatırmış olduğu eğitim ücreti, ilgilinin yazılı olarak bildirdiği hesabına iade edilir.

(3) DGS ile lisans programlarını kazanan öğrencilere “Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

(4) Öğrenci, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere kaydını yaptırarak ve eğitim ücretini yatırarak kaydını yenilemek durumundadır. Bir yarıyılda, bir ön lisans ve lisans öğrencisi en çok 24 kredilik, yüksek lisans öğrencisi ise en çok 18 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Özel durumlar, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Eğitim-Öğretim Dili

MADDE 8- (1) TÜRTEP’te eğitim-öğretim dili Türkçedir. Bu programlara katılabilmek için öğrencilerin okuduğunu anlayabilecek ve düşündüğünü anlatabilecek düzeyde Türkçe bilmeleri gerekir.

 

Eğitim-Öğretim Türü ve Süresi

MADDE 9- (1) TÜRTEP’te eğitim-öğretim genel olarak WEB tabanlı olup, internet üzerinden yapılır. Ayrıca eğitim-öğretim; video-telekonferans sistemleri, eğitim CD-ROM’ları, sayısal kütüphane, kaynak kitaplar vs. gibi diğer uzaktan eğitim araçları ile desteklenir. TÜRTEP’in eğitim-öğretim programları, açılan dersler ve danışmanların nitelikleri, ilgili Akademik Değerlendirme Kurulunca sürekli denetlenir.

(2) Eğitim, her biri 15 hafta süren yarıyıl esasına göre düzenlenir. İki yarıyılı kapsayan bir akademik yıl, güz ve bahar dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır.

(3) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenim ücretini ödeyip her dönem kayıt yaptırmak şartıyla, azami öğrenim süresini dolduran ön lisans ve lisans öğrencilerinin askerlik tecilleri, 29 yaşını tamamlayıncaya kadar yapılır.

(4) Kayıt dondurmak, askerlik görevi süresince izinli sayılmak gibi geçerli bir sebepten dolayı ek süreye ihtiyaç duyulan durumlarda Yönetim Kurulu kararı esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Yarıyıl içi Başarı Puanı

MADDE 10- (1) Öğrencinin yarıyıl içinde derse gösterdiği ilgi ve edindiği bilgi, ara sınav, ödev ve tartışmalara katılım, sürekli olarak denetle­nir. Yarıyıl içi faaliyetlerinde göstermiş olduğu ilgi ve başarı göz önüne alınarak öğrenciye 100 üzerinden “Yarıyıl İçi Başarı Puanı” verilir. Yarıyıl içi başarı puanının “Ders Başarı Notu”­nun hesaplanmasındaki ağırlığı %30’dur.

 

Genel Sınavlar

MADDE 11- (1) Her dersin yarıyıl genel sınavı, ilke olarak o yarıyılın so­nunda yapılır. Öğrencilerin gözetim altında yapılacak olan genel sınav­lar için önceden belirlenen ve duyurulan yer ve merkezlerde bulunmaları kendi sorumluluklarındadır. Genel sınav puanının ders başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı, %70’dir.

 

Bütünleme Sınavları

MADDE 12- (1) Yarıyıl genel sınavı sonunda başarısız olmuş öğrencilerle, her ne sebeple olursa olsun yarıyıl genel sınavına girmemiş olan öğrencilerin, önceden belirlenen ve duyurulan yer ve merkezlerde gözetim altında bütünleme sınav hakkı vardır.

(2) Bütünleme sınav puanının ders başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 70’dir.

 

Sınavlarda Kopya

MADDE 13- (1) Gözetim altında yapılan genel ve bütünleme sınavlarında kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya çekmesine yardımcı olan öğrencilerin sınavı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir ve öğrenciye yazılı uyarıda bulunulur. Aynı durumun tekrarı hâlinde öğrenciye Yönetim Kurulu kararı ile daha ağır bir ceza verilir. Bir sınav salonunda toplu kopya çekildiği tespit edilirse, o salonda sınava giren tüm öğrencilerin sınavları Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir ve buna sebep olanlar hakkında hukuki işlem yapılır.

 

Ders Başarı Notu

MADDE 14- (1) Öğrencilerin genel veya bütünleme sınavlarında almış oldukları ham puanlar, o derse kayıtlı bütün öğrencilerin almış oldukları ham puanların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önüne alınarak göreceli puanlara dönüştürülürler. Yarıyıl içi başarı puanının %30’u ile genel veya bütünleme sınavının göreceli puanının %70’inin toplamı göz önüne alınarak her öğrenciye başarı derecesini belirten bir harf notu takdir edilir.


Harf Notları ve Anlamları

MADDE 15- (1)Sınav ve değerlendirmelerin sonucunda öğrencilere bir ders için verilmiş olan harf notları ile ifade ettikleri anlam ve eşdeğerleri aşağıdaki gibidir:

a) Ön lisans ve lisans öğrencileri, bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini almış ise, o dersten “başarılı” olmuş sayılır. DC veya DD notlarından birisini almış ise “şartlı” olarak başarılı; DF, FF ve FG notla­rını alanlar ise “başarısız” sayılır. Eğer öğrencinin şartsız başarmış olduğu dersler ile DC ve DD notu aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise, ağırlıklı not ortalamasına giren DC ve DD notu almış olduğu dersleri de başarmış sayılır. Eğer, öğrencinin o yarıyılda şartsız başarmış olduğu dersler ile yalnız DC notu aldığı dersin ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise, yalnız DC notu aldığı ders başarılmış sayılır. Aksi durumda bu dersler başarılmamış sayılır ve transkripte yanına (-) konularak katsayısı (0.00) olarak düzenlenir.

 

Ön Lisans ve Lisans Programları

Harf

Notlar

Katsayısı

ECTS

Beşli Sistem

% İfadesi

Sözel

Anlamı

AA

4.00

A

5

90–100

Pekiyi

BA

3.50

A

4,5

80–89

İyi-Pekiyi

BB

3.00

B

4

75–79

İyi

CB

2.50

B

3,5

70–74

Orta-İyi

CC

2.00

C

3

65–69

Orta

DC

1.50

D

2,5

60–64

Orta-Zayıf

DD

1.00

F

2

55–59

Zayıf

DF

0.00

FX

0

50–54

Pek Zayıf-

Başarısız

FF

0.00

F

0

1–49

Başarısız

FG

0.00

F

0

0

Sınava

Girmedi

GN

Geçer Not (Kredisiz dersler için)

Başarılı

TR

Transfer edilmiş veya sınavla başarılmış dersler

 

b) Yüksek lisans öğrencileri, bir dersten AA, BA, BB, CB notların­dan birisini almış ise, o dersten başarılı olmuş sayılır; CC notu almış ise “şartlı” olarak başarılı; DC, FF ve FG notlarını alanlar ise başarısız sayılır. Eğer öğrencinin o yarıyılda şartlı ve şartsız başarmış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.50 ve üzerinde ise, şartlı başarılı not aldığı dersleri de başarmış sayılır. Aksi durumda bu dersler başarılmamış sayılır ve transkripte yanına (-) konularak katsayısı (0.00) olarak düzenlenir.


Lisansüstü Programları

Harf

Notlar

Katsayısı

ECTS

 Beşli Sistem

% ifadesi

Sözel

Anlamı

AA

4.00

A

5

90–100

Pekiyi

BA

3.50

B

4,5

80–89

İyi-Pekiyi

BB

3.00

C

4

75–79

İyi

CB

2.50

D

3,5

70–74

Orta-İyi

CC

2.00

F

3

60–69

Orta

DC

0.00

FX

2,5

50–59

Zayıf-

Başarısız

FF

0.00

F

0

1–49

Başarısız

FG

0.00

F

0

0

Sınava

Girmedi

GN

Geçer Not (Kredisiz dersler için)

Başarılı

TR

Transfer edilmiş veya sınavla başarılmış dersler

 

c) Başarılmamış zorunlu dersi bulunan öğrenci o dersi ilk açıldığı dönemde tekrar almak zorundadır. Öğrenci başarısız olduğu seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders de alabilir. Başarılamamış dersler akademik not ortalamalarına dâhil edilmezler.

d) TÜRTEP dışında başka bir programdan veya başka bir üniversiteden alınmış, başarılmış ve Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan derslerin transferleri hâlinde bu derslere “TR=Transfer” notu verilir. TR notu, öğrenci belgesine işlenir, ancak akademik not ortalamasına dâhil edilmez.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 16- (1) Sınav sonuçlarına itirazda aşağıdaki usul takip edilir:

a) Öğrenci, bir dersin yarıyıl içi başarı puanına, öğrencilere duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, ders danışmanına e-posta yolu ile itiraz edebilir. Danışman, öğrencinin yarıyıl içi başarı puanına katkıda bu­lunan bütün çalışmalarını tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir; gerekirse notunu değiştirir ve sonucu öğrenciye ve Yönetim Kuruluna bildirir.

b) Öğrenci, bir dersin başarı notuna, notun öğrencilere duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde (Bölüm Başkanlığı aracılığıyla) Yönetim Kuruluna e–posta veya bizzat dilekçe ile itiraz edebilir. Bölüm Başkanı, sınav merkezine itirazları iletir. Sınav merkezi tarafından itiraz eden öğrencinin kâğıdı tekrar değerlendirilerek sonuç öğrenciye bildirilir. İtiraz sürelerini geçiren öğrenciler itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.

 

Ağırlıklı Not Ortalaması

MADDE 17- (1) Ağırlıklı not ortalamalarının hesabında “başarılı” ve “şartlı başarılı” notu alınmış dersler hesaba dâhil edilir; başarısız sayılan dersler ile GN ve TR notu alınmış dersler hesaba katılmaz. Ağırlıklı not ortalamalarının hesaplanmasında işlem, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımına, o dersin “ağırlıklı puanı” denir. Bir yarıyılda başarılmış derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, bu derslerin toplam kredisine bölünmesiyle elde edilen sayıya, o yarıyılın “Yarıyıliçi Ağırlıklı Not Ortalaması” (YANO) denilir. Bir öğrencinin programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ba­şarmış olduğu bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamlarının, o ana kadar başarılmış olan bütün derslerin toplam kredisine bölünmesiyle elde edilen sayıya “Genel Ağırlıklı Not Ortalaması” (GANO) denilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diploma, Öğrencilik Hakları, İlişik Kesme, Kayıt Dondurma,

Çift Anadal ve Özel Öğrenci Kabulü

Diploma ve Not Dökümü Belgesi

MADDE 18- (1) Kanun ve Üniversitenin kuruluşunu düzenleyen Uluslararası Anlaşmalara göre Üniversitenin diplomaları, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve aynı seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eşdeğerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlar.

(2) Müfredat programında bulunan bütün derslerde başarılı olmuş, GANO’sunu ön lisans ve lisans programlarında en az 2.00, yüksek lisans programlarında en az 2.50 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Üniversite diploması verilir. Bu diploma, öğrencinin adı, soyadı, numarası, fakültesi, bölümü ve öğrenim seviyesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans) bilgilerini içerir. Öğrenciye ayrıca öğrenimleri boyunca almış oldukları bütün dersleri ve başarı notları ile mezuniyet GANO’sunu gösteren bir “Not Dökümü Belgesi” (transkript) verilir.

(3) TÜRTEP eğitim programlarına kayıt olmuş ve eğitimlerini tamamlayarak diploma alamaya hak kazanmış öğrencilerin belgeleri, Merkez Müdürü tarafından hazırlanır, programların ait olduğu yüksekokul, fakülte ve enstitülere iletilir. Diplomalar, Merkezi Müdürü, ilgili Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Müdürü veya Dekanı ile Rektör tarafından imzalanır.

(4) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden, ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara, talep etmeleri hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

 

Onur Öğrencileri

MADDE 19- (1) Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı tam zamanlı öğrencilerden bir eğitim-öğretim yılı sonunda almış olduğu bütün dersleri başarmış ve 3.50 ve daha yukarı yıllık ağırlıklı not ortalamasını elde etmiş öğrencilere “Yılın Yüksek Onur Öğrencisi”, 3.00 ve 3.49 arasında yıllık ağırlıklı not ortalamasına sahip olanlara “Yılın Onur Öğrencisi” payesi verilir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında, bir sonraki yılda yılın yüksek onur öğrencileri ile onur öğrencilerinin eğitim ücretlerinde Yönetim Kurulu kararı ile indirim yapılabilir. Yüksek lisans öğrencilerine indirim uygulanmaz. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından 3.50 ve daha yukarı GANO ile mezun olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, 3.00 ve 3.49 arasında GANO ile mezun olan öğrenciler “Onur Öğrencisi” olarak kabul edilirler. Onur öğrencilikleri, öğrencilerin Not Döküm Belgelerinde belirtilir.

 

Öğrencilik Hakları

MADDE 20- (1) Her yarıyılda en az 15 kredilik derse kayıt yaptırmış olan ön lisans ve lisans öğrencileri ile en az 9 kredilik derse kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencilerine, “tam zamanlı öğrenci” statüsü tanınır. Kendisinden kaynaklanmayan, fakat program uygulamasının sonucu olarak yukarıda belirtilenden daha az ders yüküne kayıt yaptırmış öğrencinin tam zamanlı öğrencilik statüsü devam eder.

(2) Tam zamanlı öğrenciler kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öğrencilere tanıdığı bütün öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilerin sağlık giderleriyle ilgili hususlar, öğrencilik hakları kapsamında değildir.

 

İlişik Kesme

MADDE 21- (1) Öğrencilerin TÜRTEP programlarından ilişikleri aşağıdaki durumlarda kesilir:

a) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek,

b) Üniversite öğrencilerine yakışmayacak davranışları nedeniyle “ilişik kesme” cezasını gerektiren disiplin suçu işlemek.

 

Kayıt Dondurma

MADDE 22- (1) Geçerli mazereti nedeniyle kaydını yenilemek istemeyen öğrenci, eğitim süresi boyunca en çok 2 yarıyıl için kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Kayıt dondurma talebi kabul edilen ve kayıt dondurma ücretini ödeyen öğrencinin öğrencilik hakları devam eder. Ancak kayıt dondurma süresinin sonunda eğitim ücretini yatırarak kaydını yenilemeyen öğrenciler, tam zamanlı öğrencilik hakkını kaybeder. Eğitimin birinci yılında kayıt dondurma yapılmaz.

 

Askerlik Süresince İzinli Sayılma

MADDE 23- (1) Öğrenciye isteği üzerine Yönetim Kurulu kararı ile askerlik süresince izin verilir. Öğrencinin, askerlik dönüşü terhis belgesini Merkez Müdürlüğüne göndermesi ve kaydını yenilemesi gerekir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, tam zamanlı öğrencilik hakkını kaybeder.

 

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve Çift Anadal

MADDE 24- (1) 6 ncı maddede belirtilen başvuru için ön şartları taşımak şartı ve Yönetim Kurulu kararı ile başka bir üniversiteden yatay veya dikey geçişle öğrenci alınabilir. Üniversitenin kendi öğrencileri de aynı puan türündeki benzer programlar arasında yatay ve dikey geçiş yapabilirler. Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin daha önce alıp başarılı olduğu derslerden hangilerinin kabul edilerek transfer edilip edilmeyeceğine ve yeni programa uyum derslerinin neler olacağına, ilgili Bölüm Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(2) Lisans öğrencileri eğitim gördükleri anadal dışında ikinci bir programda çift anadal eğitimi için başvuru yapabilir. Başvuru ve kabul koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Özel Öğrenci Kabulü

MADDE 25- (1) Başka üniversitelerin öğrencileri ile belirli konularda bilgilerini artırmak isteyen kişiler, Bölüm Başkanının olumlu görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile “özel öğrenci” statüsü ile bir yarıyılda en çok 2 derse kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler, yazıldıkları dersler için bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu öğrencilere diploma verilmez, tam zamanlı öğrencilik hakkı tanınmaz, ancak talepleri hâlinde katılmış oldukları ders ve başarı durumlarıyla ilgili bir belge verilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve Adres Bildirme

MADDE 26- (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim için bildirdikleri internet adresi, aynı zamanda tebligat adresleridir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır. Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminden gönderdikleri dilekçeler de resmî başvuru olarak kabul edilir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 27- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, Mütevelli Heyetin 1/11/2004 tarih ve 23 nolu toplantısında kabul edilmiş olan (Karar no: 5.2) Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Öğrencileri İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

MADDE 28-1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör ve Rektör Vekili birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin kabul edildiği Mütevelli Heyet Toplantısının

Tarihi:02 / 06 / 2012              

Toplantı Numarası:  42                       

Karar Numarası: 17.2.23